Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Remedio Digital s. r. o.

obchodní společnosti Remédio Digital s.r.o., IČO: 107 04 388, se sídlem Praha, Karlín, Sokolovská 428/130, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 346914, zastoupené jednatelem Luďkem Škopem, nar. 13. 5. 1993

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi obchodní společností Remédio Digital s.r.o., IČO 107 04 388, se sídlem Praha, Karlín, Sokolovská 428/130, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 346914, zastoupené jednatelem Luďkem Škopem, nar. 13. 5. 1993 jako poskytovatelem (dále jen „Remédio Digital s.r.o.“) a objednatelem na straně druhé (dále též jen „Klient“) prostřednictvím řádné písemné objednávky Klienta (dále jen „objednávka“) a akceptací této objednávky ze strany Remédio Digital s.r.o. (Remédio Digital s.r.o. a Klient dále společně též jen „smluvní strany“).

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a smlouva o poskytování služeb se uzavírají výhradně v českém jazyce.

Remédio Digital s.r.o. je obchodní společností jejímž předmětem činnosti je migrace dat na Shoptet, tvorba grafiky a webového designu, kódování e-shopů na Shoptetu. Dále zprostředkování prodeje reklamního a inzertního prostoru v reklamních sítích a PPC systémech a na webových stránkách provozovaných subjekty, se kterými má Remédio Digital s.r.o. navázán obchodní vztah (dále jen „provozovatel“) a dále poskytování služeb v oblasti marketingu, optimalizace a tvorba webových stránek, správa webových stránek, správa stránek na sociálních sítích, poradenské a konzultační služby v oblasti digitálního marketingu, poradenské a konzultační služby v oblasti budování značky, realizace rešerší, příprava kreativních řešení dle konkrétních požadavků Klienta apod. (dále společně též jen „služby“). Poskytnutím služby Klientovi může být v závislosti na obsahu objednávky Klienta zhotovením díla v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí také dílo.

Veškerá prezentace služeb umístěná na webových stránkách Remédio Digital s.r.o. je informativního charakteru. Prezentované služby na webových stránkách Remédio Digital s.r.o. nejsou nabídkou dle § 1732 odst. 2. občanského zákoníku.

II. Vymezení základních pojmů

Objednatelem služeb je Klient, tedy fyzická či právnická osoba, která si od Remédio Digital s.r.o. na základě písemné objednávky objednala služby.

Provozovatel je vlastník webové stránky, reklamní sítě nebo PPC systému, na kterém je poskytován reklamní prostor zprostředkovávaný ze strany Remédio Digital s.r.o.

Reklamou, reklamní kampaní či inzercí je jakékoli veřejné oznámení, propagace či jiná prezentace zveřejněná za úplatu na webových stránkách prostřednictvím reklamních sítí, PPC systémů či sociálních sítí, jejichž provozovatele zastupuje Remédio Digital s.r.o. ve vztahu s Klientem.

Klamavou reklamou se v souladu s ustanovením § 2977 odst. 1 občanského zákoníku rozumí takový druh reklamy, který přímo souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt poskytování služeb, prodej movitých nebo nemovitých věcí, včetně souvisejících práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jímž je určena nebo k nimž dospěje, a tím je i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob.

Agresivním reklamním formátem se rozumí takové formáty, které technicky zabraňují čtenáři v obvyklém využití inzertního média.

Erotickou reklamou se rozumí jakákoli komunikace erotických služeb a produktů, poskytovaných prostřednictvím sítě internet či mimo ni.

III. Objednávka, uzavření smlouvy o poskytování služeb a dodání služby

Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě Klientem řádně písemně učiněné objednávky, přičemž k jejímu uzavření dochází vždy až po výslovné akceptaci objednávky ze strany Remédio Digital s.r.o. (dále jen „smlouva o poskytování služeb“).

Objednávka musí být Klientem učiněna na speciálním formuláři, který Remédio Digital s.r.o. na žádost Klienta poskytne. Objednávka musí obsahovat všechny formulářem vyžadované náležitosti, není-li stanoveno jinak, zejména však přesnou specifikaci služby, vymezení přesného návrhu Klienta a jeho představy o službě, dále také výši finančních prostředků, které má Klient na službu k dispozici a veškeré identifikační údaje Klienta.

Klient je povinen zaslat objednávku Remédio Digital s.r.o. v elektronické podobě na e-mailovou adresu info@remedio.cz. Objednávku je Klient povinen zaslat Remédio Digital s.r.o. nejpozději pět (5) pracovních dnů před požadovaným zahájením poskytování služeb ze strany Remédio Digital s.r.o. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem doručení akceptaci objednávky ze strany Remédio Digital s.r.o. Klientovi, a to na e-mailovou adresu, ze které Klient objednávku zaslal. Remédio Digital s.r.o. si tímto vymezuje právo objednávku neakceptovat, v takovém případě není smlouva o poskytování služeb uzavřena.

Změny objednávky před její akceptací mohou být činěny pouze písemnou formou. Smlouva o poskytování služeb je pro smluvní strany závazná okamžikem jejího uzavření.

Klient je povinen uvést v objednávce úplné, přesné a pravdivé identifikační i jiné údaje. Klient plně odpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost jím poskytnutých údajů. Remédio Digital s.r.o. neodpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost údajů poskytnutých Klientem obsažených v reklamě, na stránkách Klienta či použitých v inzerci, reklamě či reklamní kampani.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Remédio Digital s.r.o. splnit, zašle Klientovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o poskytování služeb a smlouva o poskytování služeb je v takovém případě uzavřena potvrzením Klienta o přijetí této nabídky Remédio Digital s.r.o. na emailovou adresu Remédio Digital s.r.o. uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté Remédio Digital s.r.o. jsou závazné. Klient může bezplatně zrušit objednávku, dokud není Klientovi doručeno oznámení o přijetí objednávky ze strany Remédio Digital s.r.o., tzn. do té doby, než dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Klient může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Remédio Digital s.r.o. uvedený v těchto obchodních podmínkách.

Nedodá-li Klient Remédio Digital s.r.o. požadované podklady pro splnění objednávky, Remédio Digital s.r.o. neodpovídá za kompletní splnění původních požadavků dle objednávky Klienta (především v rámci migrace produktů, tvorby vzhledu e-shopu a jeho nastavení), a to do doby doplněný požadovaných podkladů.

Poskytovaná služba na základě objednávky Klienta a uzavřené smlouvy o poskytování služeb je rozdělena do dvou realizačních fází, a to: 

a) první fáze, ve které Remédio Digital s.r.o. pro Klienta na základě kompletního zadání Klienta zhotoví grafický, technický, obsahový či obdobný návrh služby (dále jen „první realizační fáze“);

b) druhá fáze, ve které bude Remédio Digital s.r.o. dokončena služba na základě zadání Klienta a odsouhlaseného návrhu v první realizační fázi (dále jen „druhá realizační fáze“).

Služba objednaná Klientem na základě smlouvy o poskytování služeb obsahuje bez navýšení ceny služby vždy nárok Klienta na jedno (1) revizní kolo na stránku pro každou realizační fázi, tj. celkem dvě (2) revizní kola na celou službu, není-li sjednáno jinak. 

Není-li ve smlouvě o poskytování služeb sjednáno jinak, je místem dodání služby sídlo Remédio Digital s.r.o. 

Pro případ odesílání služby do místa plnění smluvní strany sjednávají dodací podmínku CPT dle INCOTERMS® 2020, přičemž za dodání se považuje den předání služby (díla) k přepravě prvnímu dopravci, tento den je rovněž datem uskutečnění zdanitelného plnění. Jedná-li se o službu v elektronické podobě dodáním je okamžik odeslání na e-mailovou adresu, určenou písemně Klientem v objednávce. Je-li vyhotovena služba v elektronické podobě a pro velikost dat není možné ji zaslat prostřednictvím elektronické pošty, dohodnou si smluvní strany jinou formu dodání služby, obvykle pak službu elektronické úschovy dat nebo předání elektronických dat na některém z nosičů (dvd, blu ray, flash…) v místě plnění.

Počítačový formát (např. typ souboru a jeho verze) a parametry (např. rozlišení či komprese) služby určuje Remédio Digital s.r.o., není-li ve smlouvě o poskytování služeb sjednáno jinak. Je-li to technicky možné, převede se služba nebo její část do jiného formátu (nebo změní parametry) dle přání Klienta, ovšem výhradně na náklady a riziko Klienta. Remédio Digital s.r.o. v takovém případě neručí za vizuální provedení služby spojené se změnou formátu.

Pokud Klient není z objektivních důvodů spokojen s kvalitou nebo rozsahem dodané služby či její dílčí části, je oprávněn službu reklamovat, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy mu byla služba, či její dílčí část, prokazatelně předána. V písemném oznámení o reklamaci služby Klient uvede, v čem spatřuje rozpor s ujednanou kvalitou nebo zadáním. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná plynout při osobním předání okamžikem předání stvrzeným předávacím protokolem, při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo kurýrních služeb třetím (3.) dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, při předání elektronickým způsobem okamžikem odeslání elektronické pošty obsahující dílo nebo cestu ke stažení díla, v ostatních případech začíná běžet lhůta pro reklamaci okamžikem předání díla do dispoziční sféry Klienta.

Remédio Digital s.r.o. je povinna nejpozději do deseti (10) dnů od okamžiku doručení reklamace Klientovi sdělit, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě neuznání reklamace, takové rozhodnutí přiměřeně zdůvodní. Proti rozhodnutí o reklamaci se Klient nemůže odvolat, přičemž nemá nárok na jiný opravný prostředek.

V případě uznání reklamace je Remédio Digital s.r.o. povinna v přiměřené době přepracovat na své náklady službu tak, aby odpovídala ujednání smluvních stran. 

Služba je řádně předána jako bezvadná uplynutím lhůty pro reklamaci, dnem rozhodnutí o zamítnutí reklamace nebo podpisem písemného předávacího protokolu s výslovným ujednáním, že služba nemá vady.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran, práva z vadného plnění

Klient prohlašuje, že je oprávněn nakládat se všemi podklady poskytnutými Remédio Digital s.r.o. zejména prohlašuje, že je v případě, že se jedná o autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), vlastníkem příslušné licence či že je oprávněn k výkonu majetkových práv k autorskému dílu dle autorského zákona. Veškeré podklady je Klient povinen poskytnout Remédio Digital s.r.o. ve formátu požadovaném Remédio Digital s.r.o. 

Remédio Digital s.r.o. si vyhrazuje právo neposkytnout službu v případě, brání-li ji v tom vyšší moc, nepříznivá provozní situace, či jakékoli okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli Remédio Digital s.r.o. a které nebylo možné předvídat a brání ji v plnění smlouvy o poskytování služeb či její části. V tomto případě jsou smluvní strany povinny obnovit jednání o smlouvě o poskytování služeb s tím, že služby či jejich části mohou být poskytnuty v náhradním termínu, který si smluvní strany oboustranně odsouhlasí. Klient není oprávněn požadovat náhradu škody a nárok na náhradu škody je tímto vyloučen.

Pro případ vadného plnění ze strany Remédio Digital s.r.o. nebo provozovatele je Klient oprávněn požadovat po Remédio Digital s.r.o. přiměřené náhradní plnění v intencích smlouvy o poskytování služeb. Reklamovat službu je možné písemně do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení poskytování služeb. Klient je v případě nesprávného zveřejnění reklamy, inzerce či reklamní kampaně ze strany Remédio Digital s.r.o. oprávněn nárokovat náhradní zveřejnění reklamy, a to v rozsahu, v jakém byla objednána. Pro vyloučení pochybností se nesprávným zveřejněním reklamy, inzerce či reklamní kampaně rozumí zejména, nikoli však výlučně špatné zadání URL, nesplnění kampaně v odsouhlaseném termínu a v obdobných závažných případech.

V případě, že nastane změna na klientem zakoupené platformě Shoptet ze strany společnosti Shoptet a provedené změny jakkoliv ovlivní dosavadní plnění objednávky ze strany Remédio Digital s.r.o., není Remédio Digital s.r.o. odpovědné za editaci a opravu takových změn. Editace či oprava může být provedena na základě nové objednávky Klienta, přičemž odměna Remédio Digital s.r.o. bude vždy určena dle hodinové sazby. 

Remédio Digital s.r.o. neodpovídá za jakékoliv změny v rámci systémů třetích stran (př. Google, Seznam, Heuréka, Zboží.cz a tomu podobné), nebo jakékoliv negativní dopady zapříčiněné třetí stranou na editovaný e-shop. 

Remédio Digital s.r.o. není v prodlení s plněním služeb na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb, a to v případě, že prodlení vzniklo z důvodu na straně Klienta, a to například, nikoliv však výlučně nespecifickým či nedostačujícím zadáním Klienta, případně nedoplnění podkladů  ze  strany Klienta, k čemuž byl Klient Remédio Digital s.r.o. vyzván.

V případě že za účelem realizace služby dle zadání Klienta bude Remédio Digital s.r.o. nucena učinit vícepráce, tj. činnost nad rámec obvyklého plnění sjednaného dle objednávky ve smlouvě o poskytování služeb (dále jen „vícepráce“), budou tyto Remédio Digital s.r.o. fakturovány dle hodinové sazby, která činní částku ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých). Bližší popis víceprací je dále uveden v dokumentu Manuál pro práci s Remédio Digital, který je Klientovi ze strany Remédio Digital s.r.o. poskytnut vždy současně s uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Remédio Digital s.r.o. při uvedení ceny služby na webových stránkách, nebo v průběhu objednávání, není Remédio Digital s.r.o. povinna poskytnout službu Klientovi za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Klientovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Remédio Digital s.r.o. informuje Klienta o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Klientovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o poskytování služeb a smlouva o poskytování služeb je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Klientem na emailovou adresu Remédio Digital s.r.o.

Remédio Digital s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v případě, že Klient svými neodbornými zásahy, neodbornou manipulací a správou služby způsobí znefunkčnění služby. Stejně tak nenese žádnou odpovědnost za výpadky a změny v datových tocích a napojeních třetích stran.

Remédio Digital s.r.o. nezodpovídá za nesprávnost či nepřesnost pokynů, informací a podkladů dodaných Klientem, pokud je Klient a potvrdil jejich přesnost. Remédio Digital s.r.o. taktéž nezodpovídá za obsah služby dodaný Klientem a případný rozpor obsahu se zákonem (porušení autorského práva, porušení osobnostních práva třetích osob, trestné jednání vůči třetím osobám atd.) jde k tíži Klienta.

Remédio Digital s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo omezení internetu, serveru, softwaru nebo jiných technických selhání, která omezují poskytování webových služeb Remédio Digital s.r.o.

Remédio Digital s.r.o. žádným způsobem nenese odpovědnost za omezení či znemožnění poskytování služeb v případě, kdy dojde k omezení či znemožnění přístupu Klienta k účtům provozovaných třetími subjekty (např. Google, Facebook, Youtube atd.), stejně tak pokud Klient využije a Remédio Digital s.r.o. dodá data ke zpracování (emaily, tel. čísla, adresy), ke kterým nemá oprávnění formou souhlasu a v souladu s ustanovením GDPR. V návaznosti na to Zhotovitel žádným způsobem nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Klientovi.

Remédio Digital s.r.o. neposkytuje Klientovi ve vztahu k poskytování služeb na základě smlouvy o poskytování služeb garanci předpokládaného výsledku dané služby a případná nižší než Klientem předpokládaná výkonnost služby nejde k tíži Remédio Digital s.r.o.

V. Autorská práva a poskytnutí licence

V případě, že je předmětem plnění na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb autorské dílo, jedná se o dílo vytvořené na objednávku podle § 61 autorského. Remédio Digital s.r.o. prohlašuje, že vykonává v souladu s ustanovením § 8 autorského zákona majetková autorská práva k autorskému dílu, jež bude případně obsahem Díla, svým jménem a na svůj účet vůlí společnou a nerozdílnou všech případných spoluautorů.

K okamžiku úplného uhrazení sjednané ceny za službu, a to včetně uhrazení všech nákladů na vícepráce dle těchto obchodních podmínek či uzavřené smlouvy o poskytování služeb, Remédio Digital s.r.o. uděluje bezúplatně Klientovi výhradní a časově a množstevně neomezenou licenci k výkonu veškerých majetkových práv Remédio Digital s.r.o. týkající se služby. Klient je zejména oprávněn službu umístit na své doméně, užívat ji v původní či zpracované podobě, všemi způsoby sdělovat veřejnosti, užívat v reklamních a propagačních materiálech Klienta. Remédio Digital s.r.o. není oprávněna poskytnout tutéž licenci třetí osobě, ani sama práva, ke kterým byla licence udělena, vykonávat.

Odměna za poskytnutí licence Klientovi je již zahrnuta ve sjednané ceně služby.

Remédio Digital s.r.o. prohlašuje, že veškerá práva, ke kterým uděluje licenci Klientovi, jí patří bez jakýchkoliv omezení a že užitím služby Klientem nedochází k porušení žádných práv třetích osob (fyzických i právnických) včetně práv k duševnímu vlastnictví. Remédio Digital s.r.o. zcela odpovídá za případné, a to i neúmyslné či nevědomé porušení práv třetích osob a za případné škody, které by Klientovi vznikly z nepravdivosti tohoto prohlášení.

Klient je oprávněn použít službu výlučně pro účely vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování služeb, tj. pro webové stránky, aplikaci, e-shop Klienta. Licence elektronického redakčního systému, pokud je součástí služby, a elektronického obchodu, pokud je součástí služby, není omezená počtem uživatelů v systému, je nepřenosná na třetí osobu, a je časově neomezená. Redakční systém a e-shop systém, popř. další aplikace, je Klient povinen hostovat na serverech poskytovatele zejména z důvodu bezpečnosti a licenčních podmínek systému.

V případě, že Klient bude mít zájem hostovat službu na vlastním serveru, Remédio Digital s.r.o. mu to umožní na základě dodatku ke smlouvě o poskytování služeb s tím, že náklady na přesun služby na sever Klienta hradí Klient jako vícepráce.

V případě hostování služby na serveru Klienta je Klient povinen zajistit přesnou konfiguraci severu dle specifikace Remédio Digital s.r.o., Klient nese odpovědnost za případné zneužití licence redakčního systému a přesunem na vlastní server je ukončena záruka na službu a automatické aktualizace redakčního systému.

U online kampaní PPC, nebo jiných online marketingových aktivit je textová a obrazová část kreativy majetkem Remédio Digital s.r.o. Stejně tak nastavení a cílení reklamních účtů, kde obsah a nastavení je duševním vlastnictvím a know how Remédio Digital s.r.o. V případě, že Klient dodal osobní údaje pro emailový nebo jiný marketing formou emailu, tel. čísla, adresy budou tato data vč. veškerých nastavení smazána do třiceti (30) dnů od písemného ukončení spolupráce. Klient nemá po skončení smluvního období nárok na vydání těchto exportů dat kampaní, nesmí nastavení převzít, zkopírovat, nebo jinak využívat. Stejně tak nemá nárok na předání využitých účtů Remédio Digital s.r.o., kde kampaně běžely.

Bez předchozího písemného souhlasu Remédio Digital s.r.o. nesmí být služba užita k jiným účelům nebo jiným způsobem. Klient není bez předchozího písemného souhlasu Remédio Digital s.r.o. oprávněn licenci poskytnout třetí osobě (podlicence).

Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že Remédio Digital s.r.o. je oprávněna užít službu jako referenční pro podporu své vlastní činnosti.

Mlčenlivost a utajení informací

Smluvní strany jsou si vědomy, že s ohledem na povahu jejich spolupráce, která vyústila nebo v budoucnu vyústí v uzavření smlouvy o poskytování služeb, budou vzájemně disponovat informacemi obchodní, hospodářské, právní, finanční či technické povahy, které může druhá smluvní strana považovat za důvěrné. Sdílené informace mohou mít také povahu osobních údajů chráněných zvláštním zákonem.

Smluvní strany se zavazují chránit důvěrnost všech informací sdělených v rámci jejich spolupráce či v rámci poskytování služeb dle smlouvy o poskytování služeb. Tyto důvěrné informace mohou obsahovat zejména, nikoli však výlučně: know-how, podnikatelský plán, interní firemní informace, informace o technologiích, vybavení, dodavatelích, finanční, marketingové a operační údaje, údaje o zaměstnancích, informace o zákaznících a klientech, implementační plány, zeměpisné či geografické údaje a dokumenty obsahující jakoukoli z těchto informací. Výše uvedené informace budou smluvními stranami považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“).

Smluvní strany se zavazují chránit důvěrné informace stejně jako své vlastní obchodní tajemství dle ustanovení § 504 ve spojení s ustanovením § 1730 občanského zákoníku, dále se zavazují důvěrné informace, zejména důvěrné informace které nejsou veřejně známé, dostupné či dohledatelné v obchodních kruzích či z veřejně dostupných zdrojů, nesdělit ani jinak nepředat či neposkytnout třetí osobě vyjma provozovatele, nevyužít důvěrné informace ve svůj prospěch a zavazují se vytvořit vhodné podmínky k zajištění ochrany důvěrných informací.

VII. Cena za služby a platební podmínky

Cena za služby Remédio Digital s.r.o. je stanovena vždy individuálně ve smlouvě o poskytování služeb, a to na základě dohody Klienta a Remédio Digital s.r.o. (dále jen „cena“). Hodinová sazba víceprací je stanovena v čl. IV. odst. 7. těchto obchodních podmínek.

Cena za služby Remédio digital s.r.o. je splatná na základě faktur průběžně vystavovaných Remédio Digital s.r.o. Klient souhlasí s tím, že faktury, daňové doklady a zálohové faktury mohou být vystavovány elektronicky v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je stanovena na nejméně deset (10) dnů a je vždy počítána od data vystavení. Uhrazením se rozumí den připsání fakturované částky na bankovní účet Remédio digital s.r.o. 

Cena za vícepráce Remédio digital s.r.o. je splatná na základě faktur vystavovaných Remédio Digital s.r.o. bezprostředně po provedení vícepráce.

Klient bere na vědomí, že Remédio Digital s.r.o. může vystavit zálohovou fakturu až do výše 100% ceny služby, a to před zahájením první realizační fáze či v průběhu poskytování služeb. V případě vystavení zálohové faktury před zahájením první realizační fáze bude následně po ukončení první realizační fáze a před zahájením druhé realizační fáze vystavena faktura na zbývající část ceny služby.

Nezaplacením jakékoli faktury, daňového dokladu či zálohové faktury do pěti (5) pracovních dnů po stanoveném datu splatnosti vzniká Remédio Digital s.r.o. právo od smlouvy o poskytování služeb jednostranně odstoupit.

Jakékoli prodlení se zahájením poskytování služeb zapříčiněné Klientem nemá vliv na povinnost zaplatit fakturu, daňový doklad či zálohovou fakturu. Pro případ prodlení se zaplacením faktury, daňového dokladu či zálohové faktury je Remédio Digital s.r.o. oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Klient se potvrzením objednávky zavazuje k poskytování podkladů a zpětných vazeb potřebných k dokončení služby v rámci tří (3) pracovních dní. Pokud tak nečiní, vystavuje se riziku navýšení rozpočtu poskytované služby, neboť služby nejsou převoditelné do dalších období. Nebude-li služba řádně dokončena dle objednávky z důvodu prodlení na straně Klienta (nedodání podkladů, nedodání zpětné vazby k dalšímu posunu, neschopnost komunikovat v rámci tří (3) pracovních dní a tomu podobné případy), budou práce nutné k dokončení služby fakturovány nad rámec původní dohody.

Služba tvorby e-shopu na Shoptetu nezahrnuje poradenství ze strany Remédio Digital s.r.o. v rámci nastavení platformy a konzultací s tím spojené do celkové částky objednávky. Jedná se o nadstandardní služby, které jsou zpoplatněny dle hodinové sazby uvedené na profilu Remédio Digital v partnerské sekci Shoptet viz. https://partneri.shoptet.cz/profesionalove/remedio-digital/. Informace je možné zjistit bezplatně na lince Shoptetu či na stránce https://podpora.shoptet.cz/.

VIII. Sankce a ukončení smlouvy o poskytování služeb

Pro případ prodlení Klienta se zaplacením jakékoli úhrady vůči Remédio Digital s.r.o. si Remédio Digital s.r.o. vyhrazuje právo pozastavit či neposkytnout službu (pozn. o této skutečnosti Remédio Digital s.r.o. Klienta vyrozumí), přičemž o dobu prodlení Klienta s tímto zaplacením se prodlužuje doba poskytování služeb ze strany Remédio Digital s.r.o., bylo-li toto poskytování služeb pozastaveno či doposud neposkytnuto. Remédio Digital s.r.o v takovém případě není v prodlení s plnění termínů vůči Klientovi. Remédio Digital s.r.o. je dále oprávněna od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, přičemž odstoupením od smlouvy o poskytování služeb ze strany Remédio Digital s.r.o. není dotčena povinnost Klienta uhradit cenu služby a případné smluvní pokuty.

Klient výslovně souhlasí se zahájením poskytování služeb v termínu uvedeném v objednávce. Klient nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že již bylo poskytování služeb zahájeno.

Klient má právo smlouvu o poskytování služeb vypovědět kdykoliv bez udání důvodu, s tím, že vypoví-li smlouvu o poskytování služeb: 

a) pět (5) a více pracovních dnů před jím požadovaným a smluvními stranami oboustranně odsouhlaseným datem zahájení poskytování služeb, není z ceny služby povinen hradit ničeho, a nebo

b) méně než pět (5) pracovních dnů před jím požadovaným a smluvními stranami oboustranně odsouhlaseným datem zahájení poskytování služeb, vzniká Remédio Digital s.r.o. nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z celkové ceny za služby na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb, a nebo

c) kdykoli v době po zahájení poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb, přičemž v takovém případě vzniká Remédio Digital s.r.o. nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 70 % z celkové sjednané ceny za služby na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

Smluvní pokuta je splatná do sedmi (7) dnů ode dne, kdy Remédio Digital s.r.o. vznikl nárok na její zaplacení. Pro zaplacení smluvní pokuty platí podmínky pro úhradu ceny dle obchodních podmínek.

Remédio Digital s.r.o. je oprávněna započíst vzniklé smluvní pokuty na zálohu,  byla-li Klientem na základě zálohové faktury uhrazena. O započtení Klienta Remédio Digital s.r.o. vyrozumí. 

IX. Závěrečná ustanovení

Od obchodních podmínek je možné se odchýlit výlučně v případě dohody smluvních stran, a to na základě písemné dohody smluvních stran.

Remédio Digital s.r.o. si vymezuje právo na jednostrannou změnu obchodních podmínek zveřejněním na svých webových stránkách.

Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, nebo z těchto obchodních podmínek, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.

Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu k uzavřené smlouvě o poskytování služeb, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky, aby takový spor byl vyřešen smírně. Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb vyřešit smírně, bude spor předložen k rozhodnutí obecnému soudu místně příslušnému dle sídla Remédio Digital s.r.o.

Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí ze smlouvy o poskytování služeb, jejich zajištění, změny anebo zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 01. 02. 2024 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

Remédio Digital s.r.o.

Kontaktní údaje

Kontaktní informace

Telefon: +420 724 187 234
Email: info@remedio.cz

Fakturační údaje

IČO: 10704388
IDIČ: CZ10704388

Remédio Digital s. r. o.

se sídlem
Sokolovská 428/130,
186 00, 
Praha, Karlín
C 346914 vedená u Městského soudu v Praze