Obchodní podmínky

  • Home / Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Remédio Digital s.r.o., IČO 107 04 388, se sídlem Praha, Karlín, Sokolovská 428/130, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 346914, zastoupené jednatelem Luďkem Škopem, nar. 13. 5. 1993

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi obchodní společností Remédio Digital s.r.o., IČO 107 04 388, se sídlem Praha, Karlín, Sokolovská 428/130, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 346914, zastoupené jednatelem Luďkem Škopem, nar. 13. 5. 1993 jako poskytovatelem (dále jen „Remédio Digital s.r.o.“) a objednatelem na straně druhé (dále též jen „Klient“) prostřednictvím řádné písemné objednávky Klienta (dále jen „objednávka“) a akceptací této objednávky ze strany Remédio Digital s.r.o. (Remédio Digital s.r.o. a Klient dále společně též jen „smluvní strany“).

2. Remédio Digital s.r.o. je obchodní společností jejímž předmětem činnosti je migrace dat na Shoptet, tvorba grafiky a webového designu, kódování e-shopů na Shoptetu. Dále zprostředkování prodeje reklamního a inzertního prostoru v reklamních sítích a PPC systémech a na webových stránkách provozovaných subjekty, se kterými má Remédio Digital s.r.o. navázán obchodní vztah (dále jen „provozovatel“) a dále poskytování služeb v oblasti marketingu, optimalizace a tvorba webových stránek, správa webových stránek, správa stránek na sociálních sítích, poradenské a konzultační služby v oblasti digitálního marketingu, poradenské a konzultační služby v oblasti budování značky, realizace rešerší, příprava kreativních řešení dle konkrétních požadavků Klienta apod. (dále společně též jen „služby“).

II. Vymezení základních pojmů

1. Objednatelem služeb je Klient, tedy fyzická či právnická osoba, která si od Remédio Digital s.r.o. na základě objednávky objednala služby.

2. Provozovatel je vlastník webové stránky, reklamní sítě nebo PPC systému, na kterém je poskytován reklamní prostor zprostředkovávaný ze strany Remédio Digital s.r.o.

3. Reklamou, reklamní kampaní či inzercí je jakékoli veřejné oznámení, propagace či jiná prezentace zveřejněná za úplatu na webových stránkách prostřednictvím reklamních sítí, PPC systémů či sociálních sítí, jejichž provozovatele zastupuje Remédio Digital s.r.o. ve vztahu s Klientem.

4. Klamavou reklamou se v souladu s ustanovením § 2977 odst. 1 občanského zákoníku rozumí takový druh reklamy, který přímo souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt poskytování služeb, prodej movitých nebo nemovitých věcí, včetně souvisejících práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jímž je určena nebo k nimž dospěje, a tím je i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob.

5. Agresivním reklamním formátem se rozumí takové formáty, které technicky zabraňují čtenáři v obvyklém využití inzertního média.

6. Erotickou reklamou se rozumí jakákoli komunikace erotických služeb a produktů, poskytovaných prostřednictvím sítě internet či mimo ni.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě Klientem řádně písemně učiněné objednávky a její akceptací ze strany Remédio Digital s.r.o.

2. Objednávka musí být Klientem učiněna na speciálním formuláři, který Remédio Digital s.r.o. na žádost Klienta poskytne. Objednávka musí obsahovat všechny formulářem vyžadované náležitosti, není-li stanoveno jinak, zejména však přesnou specifikaci služby, vymezení přesného návrhu Klienta a jeho představy o službě, dále také výši finančních prostředků, které má Klient na službu k dispozici a veškeré identifikační údaje Klienta.

3. Klient je povinen zaslat objednávku Remédio Digital s.r.o. v elektronické podobě na e-mailovou adresu info@remedio.cz. Objednávku je Klient povinen zaslat Remédio Digital s.r.o. nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným zahájením poskytování služeb ze strany Remédio Digital s.r.o. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena až ve chvíli, kdy Remédio Digital s.r.o. zašle Klientovi akceptaci objednávky na e-mailovou adresu, ze které Klient objednávku zaslal. Remédio Digital s.r.o. si tímto vymezuje právo objednávku neakceptovat, v takovém případě není smlouva o poskytování služeb uzavřena.

4. Změny objednávky před její akceptací mohou být činěny pouze písemnou formou. Smlouva o poskytování služeb je pro smluvní strany závazná okamžikem jejího uzavření.

5. Klient je povinen uvést v objednávce úplné, přesné a pravdivé identifikační i jiné údaje. Klient plně odpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost jím poskytnutých údajů. Remédio Digital s.r.o. neodpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost údajů poskytnutých Klientem obsažených v reklamě, na stránkách Klienta či použitých v inzerci, reklamě či reklamní kampani.

6. Klient prohlašuje, že je oprávněn nakládat se všemi podklady poskytnutými Remédio Digital s.r.o. zejména prohlašuje, že je v případě, že se jedná o autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), vlastníkem příslušné licence či že je oprávněn k výkonu majetkových práv k autorskému dílu dle autorského zákona. Veškeré podklady je Klient povinen poskytnout Remédio Digital s.r.o. ve formátu požadovaném Remédio Digital s.r.o. Pokud klient dodá podklady, které vyžadují úpravu a finalizaci, kterou vykonává Remédio Digital s.r.o., pak automaticky vznikají vícepráce, které se stávají součástí fakturace dle hodinové sazby.

7. Remédio Digital s.r.o. si vyhrazuje právo neposkytnout službu v případě, brání-li ji v tom vyšší moc, nepříznivá provozní situace, či jakékoli okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli Remédio Digital s.r.o. a které nebylo možné předvídat a brání ji v plnění smlouvy o poskytování služeb či její části. V tomto případě jsou smluvní strany povinny obnovit jednání o smlouvě o poskytování služeb s tím, že služby či jejich části mohou být poskytnuty v náhradním termínu, který si smluvní strany oboustranně odsouhlasí. Klient není oprávněn požadovat náhradu škody a nárok na náhradu škody je tímto vyloučen.

8. Pro případ vadného plnění ze strany Remédio Digital s.r.o. nebo provozovatele je Klient oprávněn požadovat po Remédio Digital s.r.o. přiměřené náhradní plnění v intencích smlouvy o poskytování služeb. Reklamovat službu je možné písemně do 5 pracovních dnů ode dne ukončení poskytování služeb. Klient je v případě nesprávného zveřejnění reklamy, inzerce či reklamní kampaně ze strany Remédio Digital s.r.o. oprávněn nárokovat náhradní zveřejnění reklamy, a to v rozsahu, v jakém byla objednána. Pro vyloučení pochybností se nesprávným zveřejněním reklamy, inzerce či reklamní kampaně rozumí zejména, nikoli však výlučně špatné zadání URL, nesplnění kampaně v odsouhlaseném termínu a v obdobných závažných případech.

9. Nedodá li klient požadované podklady, nemůžeme garantovat 100 % splnění původních požadavků (především v rámci migrace produktů, tvorby vzhledu e-shopu a jeho nastavení).

10. V případě, že nastane změna na klientem zakoupené platformě Shoptet ze strany společnosti Shoptet a provedené změny jakkoliv ovlivní dosavadní práci, nejsme zodpovědni za jejich editaci a opravu. Náprava je vždy dle hodinové sazby. Zároveň neneseme zodpovědnost za jakékoliv změny v rámci systémů třetích stran (př. Google, Seznam, Heuréka, Zboží.cz a tomu podobné), nebo jakékoliv negativní dopady na námi editovaný e-shop.

11. Počet revizí v rámci tvorby e-shopu je limitován na maximálně 2 revizní kola na stránku, není li domluveno jinak. To je dostatečný prostor pro finalizaci vzhledu dané stránky, pokud je ze strany klienta dodáno přesné zadání. Pokud je zadání nespecifické a nekonkrétní a na základě toho vznikají další prodlevy a extra práce na straně Remédio Digital, jsou více práce fakturované dle hodinové sazby viz. https://partneri.shoptet.cz/profesionalove/remedio-digital/

IV. Mlčenlivost a utajení informací

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že s ohledem na povahu jejich spolupráce, která vyústila nebo v budoucnu vyústí v uzavření smlouvy o poskytování služeb, budou vzájemně disponovat informacemi obchodní, hospodářské, právní, finanční či technické povahy, které může druhá smluvní strana považovat za důvěrné. Sdílené informace mohou mít také povahu osobních údajů chráněných zvláštním zákonem.

2. Smluvní strany se zavazují chránit důvěrnost všech informací sdělených v rámci jejich spolupráce či v rámci poskytování služeb dle smlouvy o poskytování služeb. Tyto důvěrné informace mohou obsahovat zejména, nikoli však výlučně: know-how, podnikatelský plán, interní firemní informace, informace o technologiích, vybavení, dodavatelích, finanční, marketingové a operační údaje, údaje o zaměstnancích, informace o zákaznících a klientech, implementační plány, zeměpisné či geografické údaje a dokumenty obsahující jakoukoli z těchto informací. Výše uvedené informace budou smluvními stranami považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“).

3. Smluvní strany se zavazují chránit důvěrné informace stejně jako své vlastní obchodní tajemství dle ustanovení § 504 ve spojení s ustanovením § 1730 občanského zákoníku, dále se zavazují důvěrné informace, zejména důvěrné informace které nejsou veřejně známé, dostupné či dohledatelné v obchodních kruzích či z veřejně dostupných zdrojů, nesdělit ani jinak nepředat či neposkytnout třetí osobě vyjma provozovatele, nevyužít důvěrné informace ve svůj prospěch a zavazují se vytvořit vhodné podmínky k zajištění ochrany důvěrných informací.

V. Cena za služby a platební podmínky

1. Cena za služby Remédio Digital s.r.o. je stanovena platným ceníkem (dále jen „cena“). Remédio Digital s.r.o. si v individuálních případech vymezuje právo s ohledem na povahu a specifičnost služeb stanovit cenu individuálně a nezávisle na platném ceníku.

2. Cena za služby Remédio digital s.r.o. je splatná na základě faktur průběžně vystavovaných Remédio Digital s.r.o. Klient souhlasí s tím, že faktury, daňové doklady a zálohové faktury mohou být vystavovány elektronicky v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Klient bere na vědomí, že Remédio Digital s.r.o. může vystavit zálohovou fakturu před zahájením poskytování služeb či v průběhu poskytování služeb. Nezaplacením jakékoli faktury, daňového dokladu či zálohové faktury do 5 pracovních dnů po stanoveném datu splatnosti vzniká Remédio Digital s.r.o. právo od smlouvy od poskytování služeb jednostranně odstoupit.

4. Jakékoli prodlení se zahájením poskytování služeb zapříčiněné Klientem nemá vliv na povinnost zaplatit fakturu, daňový doklad či zálohovou fakturu. Pro případ prodlení se zaplacením faktury, daňového dokladu či zálohové faktury je Remédio Digital s.r.o. oprávněna požadovat po Klientovi zaplacení také smluvního úroku z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Klient se potvrzením objednávky zavazuje k poskytování podkladů a zpětných vazeb potřebných k dokončení díla v rámci 3 pracovních dní. Pokud tak nečiní, vystavuje se riziku k navýšení rozpočtu projektu, neboť služby nejsou převoditelné do dalších období. Nebude li dílo řádně dokončena dle objednávky z důvodu prodlení na straně klienta (nedodání podkladů, nedodání zpětné vazby k dalšímu posunu, neschopnost komunikovat v rámci 3 pracovních dní a tomu podobné případy), budou práce nutné k dokončení díla fakturovány extra nad rámec původní dohody.

6. V rámci tvorby e-shopu na Shoptetu nezahrnuje společnost Remédio Digital poradenství v rámci nastavení platformy a konzultací s tím spojené do celkové částky objednávky. Jedná se o nadstandardní služby, které jsou zpoplatněny dle hodinové sazby uvedené na profilu Remédio Digital v partnerské sekci Shoptet viz. https://partneri.shoptet.cz/profesionalove/remedio-digital/. Informace je možné zjistit bezplatně na lince Shoptetu či na stránce https://podpora.shoptet.cz/.

VI. Sankce a ukončení smlouvy o poskytování služeb

1. Pro případ prodlení Klienta se zaplacením jakékoli úhrady vůči Remédio Digital s.r.o. si Remédio Digital s.r.o. vymezuje právo pozastavit či neposkytnout službu, přičemž o dobu prodlení Klienta s tímto zaplacením se prodlužuje doba poskytování služeb ze strany Remédio Digital s.r.o., bylo-li toto poskytování služeb pozastaveno či doposud neposkytnuto.

2. Klient výslovně souhlasí se zahájením poskytování služeb v termínu uvedeném v objednávce. Klient nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že již bylo poskytování služeb zahájeno.

3. Klient má právo smlouvu o poskytování služeb vypovědět, a to nejpozději 5 pracovních dnů před jím požadovaným a smluvními stranami oboustranně odsouhlaseným datem zahájení poskytování služeb. V případě, že Klient vypoví smlouvu o poskytování služeb mezi 5. a 3. dnem před jím požadovaným a smluvními stranami oboustranně odsouhlaseným datem zahájení poskytování služeb, vzniká Remédio Digital s.r.o. nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % z celkové ceny za služby. V případě, že Klient vypoví smlouvu o poskytování služeb 2 a méně dnů před jím požadovaným a smluvními stranami oboustranně odsouhlaseným datem zahájení poskytování služeb, vzniká Remédio Digital s.r.o. nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z celkové ceny za služby. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne, kdy Remédio Digital s.r.o. vznikl nárok na její zaplacení. Pro zaplacení smluvní pokuty platí podmínky pro úhradu ceny dle obchodních podmínek.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Od obchodních podmínek je možné se odchýlit výlučně v případě dohody smluvních stran, a to na základě písemné dohody smluvních stran.

2. Remédio Digital s.r.o. si vymezuje právo na jednostrannou změnu obchodních podmínek zveřejněním na svých webových stránkách.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení.

4. Obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1. 6. 2022 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

Remédio Digital s.r.o.